ข้อตกลงการใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล คือ บริการที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service) หรือระบบงานภายในของภาครัฐ (Back Office) แบบรวมศูนย์ (Single Sign-On: SSO) ก็ตาม กล่าวคือ ผู้ใช้งานสามารถลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Log in) เพียงครั้งเดียวผ่านบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID Service) ก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้หลาย ๆ ระบบโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ้ำอีก ซึ่งบริการดังกล่าวจะมีการควบคุมและรักษาความปลอดภัยด้วยมาตรการที่เหมาะสม
ซึ่งในข้อตกลงการให้บริการนี้ ให้
“ผู้ให้บริการ” หมายความถึง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
“ผู้ใช้บริการ” หมายความถึง ผู้สมัครใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
“บริการ” หมายความถึง บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้ตกลงกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้
  1. ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครใช้บริการหรือลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยการสมัครใช้บริการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวง ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ทันทีภายหลังจากสมัครใช้บริการหรือลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  2. ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์แก่การใช้บริการ หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าข้อมูลส่วนตัวหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นข้อมูลเท็จ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลนั้นด้วยความสมัครใจหรือความประมาทเลินเล่อก็ตาม ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
  3. ในการใช้บริการบางกรณี ผู้ใช้บริการจะต้องทำการยืนยันตัวบุคคลโดยใช้ e-Mail หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
  4. ห้ามมิให้แอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยการใช้ข้อมูลของผู้อื่นในการสมัครใช้บริการหรือลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนดังกล่าว ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด
  5. ผู้ใช้บริการจะต้องยินยอมให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลจากการสมัครใช้บริการหรือลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้
  6. ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ โดยจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผย นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า หรือกระทำการอื่นใด นอกจากการดำเนินการทางกฎหมายหรือผู้ใช้บริการให้ความยินยอม
  7. ผู้ใช้บริการจะต้องรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากปรากฏว่ามีผู้อื่นสามารถใช้งานผ่านบัญชีของผู้ใช้บริการได้ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
  8. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงการให้บริการโดยเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับของผู้ให้บริการ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทั้งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 , พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เป็นต้น
  9. ผู้ใช้บริการจะได้รับข่าวสารผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่ได้แจ้งไว้แก่ผู้ให้บริการ
  10. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงการให้บริการนี้ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร

ผู้ใช้บริการได้อ่านและยินยอมให้ผูกพันตามเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงการให้บริการนี้